Hotline: 0934171588   |

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ EVFTA

Thứ Năm 19 , Tháng 11, 2020

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ EVFTA

Phúc đáp công văn số 02-TM/HQ/2020 đề ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Doanh nghiệp trình bày một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EVFTA, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 quy định như sau:

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    a) Thuộc Biểu thuế nhập khấu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

    b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:

    – Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

    – Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len;

    – Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô; và

    – Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập khấu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước)

    c) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA, Khoản 1 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 hướng dẫn Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu quy định như sau:

1. Hàng hóa có xuất xứ Liên minh châu Âu nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế qmn theo EVFTA khi nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

    a) C/O được phát hành theo quy định từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư này.

    b) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư này do nhà xuất khấu đủ điều kiện theo quy định của Liên minh châu Âu phát hành đối với lô hàng có trị giá bất kỳ; hoặc nhà xuất khấu bất kỳ phát hành đối với lô hàng không quá 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô).

    c) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu điện tử phù hợp quy định của Liên minh châu Âu và đã được thông báo với Việt Nam. Thông báo có thể gồm quy định Liên minh châu Âu ngừng áp dụng điểm a và điểm b khoản này.

Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5575/TCHQ-GSQL triển khai nội dung công văn số 6123/BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện thông báo chính thức của EC tại công thư số Ares(2020) 1982973: Liên minh Châu Âu sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản l(c), Điều 15. Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. EU đồng thời thông báo không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ được quy định tại khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tại khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 19. Thông tư số 11/2020/TT-BCT).

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp xuất trình chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu EƯR.l quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT- BCT ngày 15/6/2020 là chưa đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA theo thông báo chính thức của Liên minh Châu Âu.

Chia sẻ:

Hãy để chúng tôi phục vụ bạn

Chuyển đến thanh công cụ