Hotline: 0934171588   |

Đã giảm 7.217 container phế liệu tồn đọng tại cảng

Thứ Năm 11 , Tháng 07, 2019

Đã giảm 7.217 container phế liệu tồn đọng tại cảng

Với sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Hải quan, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt. Số container khai báo trên E-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 13.737 container, giảm 7.217 container so với cuối năm 2018.

Đã giảm 7.217 container phế liệu tồn đọng tại cảng

Cụ thể, trong tổng số 13.737 container lưu giữ tại cảng biển hiện nay có 5.150 container lưu giữ tại cảng dưới 30 ngày, 3 container lưu giữ từ 30 ngày đến 90 ngày và số lượng tồn đọng lưu giữ trên 90 ngày là 8.584 container.

Được biết, từ 1/1/2019, một số nước trong khu vực ban hành chính sách cấm, hạn chế nhập khẩu phế liệu, đặc biệt là phế liệu nhựa đã tạo ra áp lực lớn về công tác quản lý phế liệu nhập khẩu đối với ngành Hải quan.

Trước tình hình đó, để kiểm soát phế liệu nhập khẩu một cách hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 406/TCHQ-GSQL yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính; công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất chỉ đạo tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ, công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu; hướng dẫn về việc khai sửa, bổ sung Manifest về tên người nhận hàng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu.

Riêng về triển khai xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3159/VPCP-KTTH ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc yêu cầu Bộ Tài chính lấy ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Công an về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại các cảng biển, Bộ Tài chính cũng đã có công văn đề nghị các Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham gia ý kiến đối với dự thảo về biện pháp xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, các công tác cần triển khai của các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố để xử lý hàng hóa tồn đọng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi các Bộ có đầy đủ ý kiến tham gia, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định về phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.

 

Trích nguồn: https://baohaiquan.vn/da-giam-7217-container-phe-lieu-ton-dong-tai-cang-107876.html

 

Chia sẻ:

Hãy để chúng tôi phục vụ bạn

Chuyển đến thanh công cụ